Статут закладу освіти

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                           Рішення сесії Тетіївської районної
                                                                                        ради 
сьомого скликання
                                                                                              від 03 вересня № 2019 року
                                                                      № 518-42-VІІ

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

П`ЯТИГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тетіїв

2019


1. Загальні положення

 

1.1. П         `ятигірський ліцей Тетіївської районної ради Київської області є закладом загальної середньої освіти комунальної форми власності, заснованим на комунальній власності Тетіївської районної ради Київської області (рішення Тетіївської районної ради від  20 червня 2019 року  № 497-41-VII, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у галузі загальної середньої освіти.

1.2. П         `ятигірський ліцей Тетіївської районної ради Київської області  є правонаступником П`ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області і визначений  опорним  закладом  освіти у П`ятигірському  освітньому окрузі.

1.3. Повна назва закладу: П`ятигірський  ліцей  Тетіївської районної ради Київської області.

1.4. Скорочена назва закладу: П`ятигірський ліцей  (далі – Ліцей, Заклад).

1.5. Юридична адреса: вул. Київська, 40 с. П`ятигори, Тетіївський район, Київська область, 09841.

1.6. Засновником Закладу є Тетіївська районна рада Київської області (далі – Засновник). Оперативне управління здійснює відділ освіти Тетіївської районної державної адміністрації Київської області (далі – відділ освіти).

1.7. Ліцей  є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником. Має рахунки в установах банку, печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер.

Ліцей має статус неприбуткової організації.

1.8. Метою діяльності ліцею є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

1.9. Головними завданнями Ліцею є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

         1.10.Ліцей  має право:

·                   проходити в установленому порядку інституційний аудит;

·                   визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу ;

·                   визначати варіативну частину  навчального плану;

·                   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні  навчальні плани;

·                   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

·                   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

·                   бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

·                   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

·                   залишати в своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

·                   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

        1.11. Ліцей зобов’язаний:

·                   реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

·                   здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

·                   задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

·                   за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

·                   забезпечувати єдність навчання та виховання;

·                   створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

·                   проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

·                   забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

·                   охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

·                   додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

·                   забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

·                   формувати  відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність;

·                   здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.12. Ліцей  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»  іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Тетіївської районної державної адміністрації, рішеннями Тетіївської районної ради та її виконавчого комітету, наказами відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.13.Ліцей може мати організаційну, академічну, кадрову і фінансову автономію в межах чинного законодавства .

1.14. Діяльність Ліцею здійснюється за принципом рівних можливостей для всіх.

1.15. Ліцей  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України та  цим Статутом.

1.16. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

створення безпечного освітнього середовища;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.17. Мовою освітнього процесу у Ліцеї  є державна мова України.

1.18. Ліцей  може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії.

1.19.Заклад здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях та за різними видами освіти. Структурними підрозділами Ліцею є:

початкова школа, що забезпечує початкову освіту;

гімназія, що забезпечує базову середню освіту;

Заклад, що забезпечує профільну середню освіту;

Філії закладу, що забезпечують  дошкільну, початкову, базову середню освіту.

          1.20.Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові,  освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.21. Поглиблене вивчення окремих предметів та профілі навчання визначаються на конкретний навчальний рік за рішенням педагогічної ради Ліцею, відповідно до соціального запиту та за умови відповідного ресурсного забезпечення.

1.22. Ліцей може  мати  власну символіку.

1.23. Реорганізація або ліквідація Закладу  здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України або за рішенням суду.

1.24. З питань, не врегульованих Статутом, Ліцей  керується чинним законодавством України.

 

2. Організація освітнього процесу

2.1. Зарахування, відрахування та переведення учнів Ліцею здійснюється відповідно до законодавства в галузі освіти та наказу директора Ліцею.

2.2. Навчальний рік у Ліцеї розпочинається Днем знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.3. Навчальні заняття у Ліцеї організовуються за семестровою системою. Тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Ліцеєм згідно з  нормативними  актами  України.

         2.4.Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітніх програм, складених на основі типових освітніх програм, затверджених МОН, що схвалюються  педагогічною радою і затверджуються керівником закладу.  На основі освітньої програми заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу, з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

         2.5.Заклад може використовувати типові або інші освітні  програми, які відповідають державним стандартам освіти, розробляються та затверджуються відповідно до законодавства.

2.6. Тривалість навчальних занять у Ліцеї становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у базовій та старшій школі – 45 хвилин.

2.7. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

          2.8. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У  старшій школі  допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану  і профільних предметів.

          2.9. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

2.10. Тривалість канікул у Закладі освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

2.11. Освітній процес у Ліцеї здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання у порядку, встановленому законодавством.

          2.12.Заклад освіти створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

         2.13. Заклад освіти за потреби формує  інклюзивні та/або спеціальні групи і класи  для навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до письмового звернення батьків (осіб, які їх замінюють) і відповідного наказу директора  закладу. 

         2.14.Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються допоміжними засобами для навчання.

          2.15.Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному законодавством.

2.16. Бажаючим надається право і створюються умови для здобуття освіти за  різними  формами, визначеними законодавством України в галузі загальної середньої  освіти.

2.17. Наповнюваність класів у Ліцеї не може перевищувати 30 учнів  та не менше 5 учнів.

2.18. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.19. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів(вихованців)  у Ліцеї функціонують групи подовженого дня.

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили заклад загальної середньої освіти I, II і III ступенів, вимогам Державних  стандартів  здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у  галузі освіти.

           2.21.В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

            2.22.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за  згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. За висновками такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних, інклюзивних класах/групах відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх потреб та можливостей  за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

            2.23.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються МОН.

            2.24.Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

          2.25.У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися словесна характеристика навчальних досягнень учнів другого класу.

          У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

          2.26.Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.27. Переведення учнів до наступного класу Ліцею здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі освіти.

    2.28.У разі вибуття учня із закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

      Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особової  справи  встановленого зразка,   заяви батьків або осіб, які їх замінюють,  із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

2.29. Випускникам початкової школи, гімназії та ліцею видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про освіту затверджує центральний орган виконавчої влади у галузі освіти.  Виготовлення документів про  освіту здійснюється за рахунок коштів державного  бюджету.

2.30. Виховання учнів у Ліцеї  здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи.

2.31. У Ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.32. Примусове залучення учнів(вихованців) закладу освіти до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

 

3. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є: здобувачі освіти,  педагогічні працівники,  батьки здобувачів освіти  або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, інші  особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права та обов’язки здобувачів освіти:

3.2.1. Здобувачі освіти мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.2.2. Здобувачі  освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.3. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

3.3.1. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, спортивною, побутовою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.3.2. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

виконувати накази, доручення і розпорядження директора Ліцею.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

3.3.3. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами.

3.3.4. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.4. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють:

3.4.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу загальної середньої освіти;

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

 

4. Управління закладом освіти

4.1. Управління Ліцеєм у межах повноважень, визначених законами та установчими документами  закладу, здійснюють:

Засновник;

Відділ освіти Тетіївської районної державної адміністрації;

інші органи, передбачені спеціальними законами та цим Статутом.

4.2. Засновник Закладу:

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

4.3. Засновник закладу освіти сприяє:

забезпеченню утриманню та розвитку матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти сприяє забезпеченню здобувачам освіти можливості продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпеченню відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема, для осіб з особливими освітніми потребами.

здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України.

4.4. Органом управління Ліцею є відділ освіти Тетіївської районної державної адміністрації.

4.5. Керівництво Ліцеєм здійснює директор, повноваження якого визначаються законами України, Статутом та трудовим договором (контрактом).

4.6. Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законами та установчими документами закладу освіти.

4.7. Директор Ліцею призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, відповідно до Порядку, затвердженого Засновником. 

4.8. Директор  Ліцею в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя учнів та працівників закладу освіти;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти;

відповідає за дотримання вимог Державних  стандартів освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи освітнього процесу, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню дітьми алкоголю, наркотиків; контролює організацію харчування і медичного обслуговування;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу згідно  із законодавством;

несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність.

здійснює інші повноваження, передбачені законами та трудовим договором (контрактом).

4.9. Колегіальним органом управління Ліцею є педагогічна рада, повноваження якої визначаються  законодавством в галузі освіти  і Статутом.

Усі педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада Ліцею:

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, залишення для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу,   випуску учнів, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, приймає рішення щодо  визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законами  та/або Статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора Ліцею.

4.10. У  Ліцеї можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти  є загальні збори колективу.

4.11. Наглядова (піклувальна) рада Ліцею може створюватися за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени наглядової (піклувальної) ради  мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради  не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

           4.12.У Ліцеї  можуть функціонувати різні форми методичних об'єднань, психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж,  що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

 

5. Матеріально-технічна база

5.1. До майна  Ліцею належать:

нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  закладу освіти;

майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

інші активи, передбачені законодавством.

5.2. Майно Ліцею перебуває в комунальній власності територіальної громади Тетіївського району, належить йому на правах оперативного управління.

5.3. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Ліцею не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

5.4. Об’єкти та майно Ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

5.5. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна Ліцею за рішенням Засновника  використовуються виключно на  потреби закладу.

5.6. Майно  Ліцею, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81  Закону України «Про освіту».

5.7. Порядок, умови та форми набуття закладом освіти  прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

 

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Ліцею проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів

6.3. Джерелами фінансування закладу є:

державний бюджет;

місцевий бюджети;

плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;

добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

6.5. Заклад є неприбутковою організацією, що утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

Доходи (прибутки) закладу освіти  або їх частини не підлягають розподілу серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) закладу освіти  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів неприбутковій організації відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету.

6.6. Заклад має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

6.7. Звітність про діяльність Ліцею  ведеться відповідно до законодавства.

6.8. Ліцей  має право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Ліцей  має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

7.2. Ліцей, педагогічні працівники, здобувачі освіти  можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

 

8. Контроль за діяльністю Закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі  загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України, відділ освіти Тетіївської районної державної адміністрації у межах повноважень, визначених відповідно до чинного законодавства.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є інституційний аудит, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки України.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

         8.4. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу  освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), піклувальної (наглядової) ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

         8.5.Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

         8.6.За запитом закладу освіти може  здійснюватися  громадська  акредитація закладу. Громадська акредитація закладу освіти здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

         8.7. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

        8.8.Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (управління освіти):

                     здійснює контроль за дотриманням установчих документів заклад освіти;

                     здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

                     здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

9. Прикінцеві положення

9.1.  З питань, не врегульованих Статутом, заклад освіти керується чинним законодавством України.

9.2. Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

9.3. Якщо одне із положень Статуту, у зв'язку із внесенням змін до законодавства, стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством  та зобов'язується внести відповідні зміни.

9.4. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням засновника та реєструються у встановленому порядку. 

Тетіївська районна рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, м.Тетіїв, вул. Цвіткова, 11, зареєстрована Тетіївською державною адміністрацією від 17.02.1998 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000303, код ЄДРПОУ 04054659, в особі голови ради Жубер Наталії Вікторівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

 

___________________________    Жубер Н.В.

 

 


Comments